Η σημασία της Ανάκληση Πλάτης & Έδρας (Seat & Back Recliner)

Η σωστή ανάκληση της πλάτης ή/και της έδρας σε μια ορθοπεδική & ανατομική πολυθρόνα γραφείου, είναι η σημαντικότερη παράμετρος για τη σωστή επιλογή μας. Η απορρόφηση της πίεσης που ασκεί το σώμα, κατά τη διάρκεια της χρήσης, γίνεται από αυτούς τους μηχανισμούς.

Σημαντικός παράγοντας, επίσης, είναι  ο χρόνος συνεχόμενης χρήσης της πολυθρόνας γραφείου. Με τον όρο συνεχόμενη χρήση, εννοούμε το διάστημα, που ο χρήστης κάθεται, χωρίς διάλλειμα για να σηκωθεί και να κινήσει το σώμα του και είναι ανεξάρτητος από το συνολικό χρόνο ημερήσιας εργασίας. Όσο περισσότερος, λοιπόν, είναι ο χρόνος συνεχόμενης χρήσης της πολυθρόνας γραφείου, τόσο περισσότερες κινήσεις κάνει, συνήθως ανεπαίσθητα, το σώμα και τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για σωστή απόσβεση των πιέσεων που ασκούνται στη σπονδυλική στήλη.

Οι μηχανισμοί ανάκλησης διακρίνονται σε:

α. Απλούς ή συνεχούς επαφής (permanent contact). Όταν η πλάτη της πολυθρόνας γραφείου κάνει ανεξάρτητη κίνηση εμπρός και πίσω, χωρίς δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Έχει δυνατότητα να σταθεροποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση.

β. Σύγχρονος χωρίς προσαρμογή πίεσης και δυνατότητα κλειδώματος (synchro). Όταν κινούνται ταυτόχρονα η πλάτη και η έδρα με αναλογία 2ο η πλάτη και 1ο η έδρα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης μόνο σε όρθια θέση.

γ. Σύγχρονος με προσαρμογή πίεσης και με δυνατότητα κλειδώματος (multi lock synchro). Όταν κινούνται ταυτόχρονα η πλάτη και η έδρα με αναλογία 2ο η πλάτη και 1ο η έδρα. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης σε πολλές θέσεις.

δ. Πολλαπλών ρυθμίσεων (multi function synchro). Όταν κινούνται ταυτόχρονα η πλάτη και η έδρα με αναλογία 2ο η πλάτη και 1ο η έδρα. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση. Υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος και ταυτόχρονης κίνησης πλάτης και έδρας.

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τις εξατομικευμένες (tailor made), ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC.